• Αναζήτηση

75 μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου!

Συνολικά 75 θέσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών ανοίγουν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Αφορούν σε δύο Προγράμματα που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού το ένα και από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το δεύτερο.

1. «Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό»

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.) «Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό» καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές οδηγούν στο αντίστοιχο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 3180 B΄/02-08-2018).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Αυγούστου 2020

Αναλυτικές πληροφορίες στον ιστοχώρο του Τμήματος Φιλολογίας: phil.uop.gr και στον ιστοχώρο του Ι.ΝΕ.ΒΥ.Π: http://inevyp.kalamata.uop.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.) «Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό» καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές οδηγούν στο αντίστοιχο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 3180 B΄/02-08-2018).

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
• Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (υπόδειγμα συνημμένο)
• Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. Τα πτυχία Ομοταγών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από την πράξη αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
• Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
• Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η τυχόν διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία καθώς και η τυχόν επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
• Πιστοποιητικό κατοχής κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας επιπέδου Β2 (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής) ή επάρκειας ελληνικής γλώσσας. Εάν δεν κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό, η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται μετά από εξέταση από ειδική επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου, κ.τ.λ., εφόσον υπάρχουν.
• Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου
• Δύο (2) συστατικές επιστολές
• Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας
• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 04/05/2020 έως και 10/08/2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Παλαιό Στρατόπεδο-Ανατολικό Κέντρο, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα με την ένδειξη για το ΠΜΣ «Βυζαντινός Κόσμος», τηλ. 27310-28833, 27210-65132, 6932-305407, e-mail: inevyp@uop.gr, pmsbyzantinoskosmos@gmail.com. Ημέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09.30-13:00) στην ανωτέρω διεύθυνση με συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών το αργότερο έως και την 10/08/2020.

Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr (ανακοινώσεις μεταπτυχιακών), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. (http://inevyp.kalamata.uop.gr) στην ένδειξη «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2020-2021».

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών καθώς και Τμημάτων Αρχιτεκτονικής, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των παρακάτω στοιχείων του φακέλου υποψηφιότητας: α) του βαθμού πτυχίου και του βαθμού επιτυχίας στα τρία (3) συναφέστερα με το ΠΜΣ μαθήματα, τα οποία θα ορισθούν με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ως εξής: 15% για τον βαθμό του πτυχίου και από 5% για τη βαθμολογία σε κάθε ένα από τα τρία συναφέστερα μαθήματα. β) Την παρουσία του υποψηφίου στη συνέντευξη (20%). γ) Προηγούμενη επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία (20%). δ) Την επαρκή γνώση κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (20%). ε) Ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (5%) και στ) τις συστατικές επιστολές (5%). Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης συνολικού ύψους 2.100 ευρώ (700,00 ευρώ ανά εξάμηνο, καταβλητέο στην αρχή κάθε εξαμήνου). Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

Στερούνται δικαιώματος συμμετοχής στο ΠΜΣ όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι παράλληλα σε άλλο ΠΜΣ.

Η ημερομηνία των συνεντεύξεων των υποψηφίων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας (www.phil.uop.gr) και του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. (http://inevyp.kalamata.uop.gr). Ο πίνακας των επιτυχόντων θα αναρτηθεί στους χώρους ανακοινώσεων και τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους του Τμήματος Φιλολογίας και του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.

2. «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με Ειδίκευση: «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με Ειδίκευση: «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία», που οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη τριάντα πέντε (35) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές, οι οποίες διαρκούν τρία (03) ακαδημαϊκά εξάμηνα, οδηγούν στο αντίστοιχο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (Φ.Ε.Κ. 3123/τ. Β΄/31.07.2018).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Αυγούστου 2020

Αναλυτικές πληροφορίες: http://phil.uop.gr/index.php/metaptyxiakes-spoudes/2017-05-08-19-59-47

Προκήρυξη για εγγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών στον B΄ Κύκλο Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με Ειδίκευση: «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία», που οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη τριάντα πέντε (35) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές, οι οποίες διαρκούν τρία (03) ακαδημαϊκά εξάμηνα, οδηγούν στο αντίστοιχο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (Φ.Ε.Κ. 3123/τ. Β΄/31.07.2018).

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
• Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συνοδευόμενο από πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας επιβεβαιωμένη από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 7 του ν. 4485/17.
• Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
• Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
• Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής σε επίπεδο Β2 τουλάχιστον ή επάρκειας ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2 τουλάχιστον, αν πρόκειται για υποψήφιους αλλοδαπούς φοιτητές.
• Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου, κ.τ.λ., εφόσον υπάρχουν.
• Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.
• Δύο συστατικές επιστολές.
• Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν κατά το διάστημα 4 Μαΐου 2020 – 10 Αυγούστου 2020 είτε με συστημένη αλληλογραφία (με ευανάγνωστη σφραγίδα κατάθεσης των ΕΛΤΑ μέχρι και την 10η Αυγούστου 2020), είτε με courier (ταχυμεταφορά), στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Παλαιό Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα ( με την ένδειξη: «Για το Π.Μ.Σ. «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία», υπόψη κκ. Ειρήνης Μουτάφη, Χριστίνας Νικολαΐδου). Η φόρμα ηλεκτρονικής αιτήσεως βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://forms.gle/EbToYaR1WC1rxNuK8.
Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με Ειδίκευση: «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία» πραγματοποιείται με την ταχυδρομική αποστολή τόσο της πρωτότυπης αιτήσεως όσο και των δικαιολογητικών κατά το διάστημα 4 Μαΐου 2020 – 10 Αυγούστου 2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας.
Πληροφορίες: τηλ. 27210-65132, 65115, 65106, e-mail: mgs-phil@uop.gr, ιστότοπος του Τμήματος Φιλολογίας: phil.uop.gr

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημιακών Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με κριτήρια που θα θεσπίσει η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας.

Σε περιπτώσεις κατηγοριών πτυχιούχων, των οποίων τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών τους παρουσιάζουν ελλείψεις για την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η Συνέλευση αποφασίζει για την παρακολούθηση και εξέταση συμπληρωματικών μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο. Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από την Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.100€, καταβλητέα σε τρεις (03) ισόποσες δόσεις των 700€ η καθεμία, πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου.

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, του άρθρου 34 του Νόμου 4485, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του Νόμου 4485, ήτοι με την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στο Τμήμα Φιλολογίας, διαθέτουν σχετικό τίτλο σπουδών και επιτελούν συναφές έργο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων:

Για την επιλογή φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, συνεκτιμώνται, ως προς το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων, από την Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών του Τμήματος Φιλολογίας (μία ανά ειδίκευση), η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας: ο βαθμός πτυχίου, ο βαθμός επιτυχίας στα συναφή με το Π.Μ.Σ. μαθήματα καθώς και η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, σύμφωνα με τις οικείες αναλυτικές βαθμολογίες του υποψηφίου (25%), η παρουσία του υποψηφίου σε συνέντευξη (20%), προηγούμενη επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία (20%), το επίπεδο γνώσης κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (15%), ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (10%) και συστατικές επιστολές (10%).

Στερούνται δικαιώματος συμμετοχής στο Π.Μ.Σ όσοι φοιτητές είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι σε άλλο Π.Μ.Σ.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας (επίπεδο προηγούμενων σπουδών, επιστημονική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα). Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις είναι πλήρεις συμμετέχουν σε συνέντευξη γνωριμίας με την επιτροπή αξιολόγησης, ώστε να εκτιμηθεί το ενδιαφέρον, το κίνητρο και η δέσμευσή τους στο πρόγραμμα σπουδών. Έτσι, η συνέντευξη περιστρέφεται γύρω από θέματα συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και αποβλέπει: α΄) στη διαπίστωση της γενικής κατάρτισης του υποψηφίου• β΄) στην αξιολόγηση άλλων δεξιοτήτων του υποψηφίου• γ΄) στη διαπίστωση της καταλληλότητας του υποψηφίου να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ. ή της ανάγκης να γίνει δεκτός σε συγκεκριμένα προπτυχιακά μαθήματα για τυχόν συμπλήρωση κενών. Σε περίπτωση που, με βάση τα υποβληθέντα πιστοποιητικά, δεν προκύπτει το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (τουλάχιστον Β2), ο υποψήφιος καλείται σε ειδική εξέταση.
• Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο βαθμό, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό του πτυχίο.
• Η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών μπορεί να εισηγηθεί στη Συνέλευση να θεωρηθούν επιτυχόντες και όσοι από τους υποψηφίους ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.
• Ο πίνακας των επιτυχόντων διαβιβάζεται από την Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών στη Συνέλευση η οποία τον επικυρώνει. Ο πίνακας στη συνέχεια αναρτάται στους χώρους ανακοινώσεων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και στους Διαδικτυακούς τόπους του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ειδοποιούνται οι επιτυχόντες να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, που καθορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός και αν επικαλεσθεί λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών κρίνει τους λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση για τη λήψη της τελικής απόφασης.
• Ένσταση κατά του πίνακα επιτυχίας μπορεί να υποβληθεί μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από τη Συνέλευση μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών.

Αναφορικά με τη συνέντευξη, θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Ροή Ειδήσεων