• Αναζήτηση

Εγγραφές σε Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2024 – 2025 μέσω της εφαρμογής ikinder

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι τα κριτήρια και η περίοδος υποβολής αιτήσεων εγγραφών– επανεγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2024– 2025 όπως ψηφίστηκαν με την υπ. αριθμ. 125/2024  απόφαση του Δ. Σ .Καλαμάτας, ορίζονται ως εξής:

 • Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2023-2024 ορίζεται η 10η-05-2024 και λήξης η 14η-06-2024.
 • Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αναρτώνται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Δήμου Καλαμάτας, (kalamata.gr) στο πεδίο Αιτήσεις Εγγραφών σε Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ειδικότερα, στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα των Βρεφονηπιακών Σταθμών → kalamata.ikinder.gr 

 • Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 3 της υπ. αριθμ. 41087 (ΦΕΚ/4249/5-12-2017τευχ.Β΄) ΚΥΑ, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

Ειδικότερα στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Καλαμάτας, για το σχολικό έτος  2024-2025, θα επαναλειτουργήσουν και βρεφικά τμήματα, θα γίνονται δηλαδή δεκτά βρέφη ηλικίας (από 6 μηνών έως 2,5 ετών) και παιδικά τμήματα ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο)

Τα όρια ηλικίας των παιδιών που θα φιλοξενηθούν για το σχολικό έτος 2024-2025 στους Δημοτικούς Παιδικούς και  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας, θα είναι ως εξής:

α) για τα βρεφικά τμήματα από 6 μηνών έως 18 μηνών (βρέφη με έτος γέννησης από Μάρτιο 2023 έως 29-02-2024 και

β) για τα βρεφικά τμήματα από 18 μηνών έως 2,5 ετών (παιδιά με έτος γέννησης από Μάρτιο 2022 έως 28-02-2023) και

γ) για τα παιδικά τμήματα από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην Υποχρεωτική  Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο), παιδιά με έτος γέννησης το 2021 μέχρι και 28-02-2022.

  Για την εγγραφή  κατά την περίοδο 2024-25 λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που θα έχουν τα  παιδιά  την 1η/09/2024

 • Για την εγγραφή των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α). Αίτηση εγγραφής της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

β). Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή /ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

Σε περίπτωση που οι γονείς είναι αλλοδαποί και η χώρα καταγωγής τους δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκοµίσουν οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσηµη μετάφραση, καθώς και επίσηµο έγγραφο από την Πρεσβεία ή Προξενείο της χώρας, όπου θα βεβαιώνονται τα ανωτέρω.

γ). Ατομική κάρτα υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο, καθώς και πιστοποιητικό εμβολιασμού, με τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια.

Μη τυχόν  προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρούσης  περ.3, συνεπάγεται απόρριψη των  αιτήσεων.

δ). Βεβαίωση εργοδότη  και για τους δύο γονείς αν είναι εργαζόμενοι,

– Στον Δημόσιο τομέα, Τ.Α. ή  Ν.Π.Δ.Δ. πρόσφατη βεβαίωση εργασίας ή βεβαίωση προϋπηρεσίας ΕΦΚΑ

– Στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη  και ένσημα/ ή εργόσημα του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού), σε περίπτωση πρόσφατης αναγγελίας πρόσληψης επιβεβαίωση  εργασίας με προσκόμιση ενσήμων εντός τριμήνου.

– Για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, αντίγραφο της δήλωσης επιτηδεύματος (ΑΑΔΕ)  καθώς και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του αυτοαπασχολούμενου.

ε)Πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου (αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος) φορολογικού έτους 2023 και των δύο γονέων.
(Υπολογίζεται το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά)

Επειδή το εισόδημα αποτελεί κριτήριο µοριοδότησης, είναι επιθυμητή η τακτοποίηση των φορολογικών  δηλώσεων έως την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής.

στ). Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ για άνεργους γονείς

ζ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  του φορ/κού έτους 2023, ή μισθωτήριο ή απόδειξη  ΔΕΚΟ ή βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ)

η). Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα

 θ). Υπεύθυνη δήλωση ενημέρωσης όρων εγγραφής.

 ι). Υπεύθυνη δήλωση για το ύψος του δηλωθέντος οικογενειακού  εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2023, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις καθυστέρησης υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος στις Δ.Ο.Υ.

 • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής γονέων και παιδιών στη χώρα μας, ή σχετική αίτηση ανανέωσης, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Για την επανεγγραφή του παιδιού απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα τροφεία της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

Τροφεία καταβάλλουν όσοι δεν είναι δικαιούχοι* voucher από την ΕΕΤΑΑ. Τα τροφεία θα εξοφλούνται με κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής στην τράπεζα ή με φυσική παρουσία στο Ταμείο του Δήμου και θα  καταβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για κάθε μήνα φιλοξενίας  εκτός από το μήνα Αύγουστο  που οι Σταθμοί δεν λειτουργούν.

 • Γενικά, σε κάθε περίπτωση, για την είσπραξη των οφειλομένων ποσών από τους γονείς εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε), όπως ισχύουν κάθε φορά. Τα τροφεία όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την 125/2024  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας έχουν  ως εξής:   

                               ΤΡΟΦΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-25

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

   ΑΠΟΕΩΣΠΟΣΟ
0,00€10.000 €        0€
10.001€20.000€      50€
20.001€30.000€      70€
30.001€40.000€      80€
40.001€50.000€      90€
50.001€60.000€    120€
60.001€70.000€    140€
70.001€Μεγαλύτερο των 70.001€    150€

 

Μειωμένα τροφεία καταβάλουν:

 • Οι πολύτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001,00–30.000,00 € μείωση 50%, ήτοι 35,00 € για κάθε νήπιο.
 • Οι πολύτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001,00–40.000,00 € μείωση 30%, ήτοι 56,00 € για κάθε νήπιο.
 • Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000,00€ μείωση 50%, ήτοι 25,00€ για κάθε νήπιο
 • Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001,00–30.000,00€ μείωση 30%, ήτοι 49,00 € για κάθε νήπιο.
 • Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001,00 –40.000,00€ μείωση 30%, ήτοι 56,00 € για κάθε νήπιο.
 • Γονείς που έχουν δύο ή περισσότερα παιδιά στους ΔΒΝΣ μείωση 50% για κάθε επόμενο παιδί.

Απαλλάσσονται των τροφείων εφόσον  δεν είναι δικαιούχοι* voucher :

 • Οι πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω των 20.000,00 €.
 • Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (βεβαίωση ΚΕΠΑ)
 • Τα ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς.
 • Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών (με εισόδημα κάτω των 20.000€).
 • Τα παιδιά που ο πατέρας είναι στρατιώτης.

Οικογένειες  με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 10.000,00 €

 

Σημείωση* :  Οι μη δικαιούχοι voucher  υποχρεούνται στην προσκόμιση αποδεικτικού συμμετοχής   στη διαδικασία εγγραφής της Ε.Ε.Τ.Α.Α., έστω και απορριπτικού. Εάν και εφόσον  η αίτηση στο πρόγραμμα απορριφθεί για ουσιαστικούς λόγους και όχι για ελλιπή φάκελο .

 • Η λειτουργία των Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών διαρκεί πέντε ημέρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή) και αρχίζει την 01η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους.
 • Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και της 5ης Ιανουαρίου καθώς και από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.
 • Οι Σταθμοί επίσης διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και του Πολιούχου του Δήμου ή της Κοινότητας που λειτουργεί ο Σταθμός ή του εορτασμού Εθνικού Τοπικού γεγονότος.
 • Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει από τις 7:00π.μ. και λήγει στις 4:00μ.μ.
 • Η επιλογή των παιδιών θα γίνεται κατόπιν μοριοδότησης σύμφωνα με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια όπως έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 125/2024  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. Η Επιτροπή επιλογής συντάσσει πίνακες επιλογής βάσει μορίων οι οποίοι αναρτώνται στο site του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, τους οποίους και  υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση, σε ειδική συνεδρίαση, απόφασης επιλογής των φιλοξενουμένων παιδιών. Οι παραπάνω προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης αναπροσαρμόζονται μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων οπότε και εκδίδονται οι οριστικοί πίνακες μοριοδότησης.
 • Οι μητέρες ή κηδεμόνες που δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ (όταν εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.), υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση (εφόσον δικαιούνται) μέσω eetaa.gr για τη διασφάλιση της εγγραφής του τέκνου τους χωρίς επιβάρυνση τροφείων.
 • Στο Δήμο μας κατά το σχολικό έτος 2024-25 θα φιλοξενηθούν  βρέφη/νήπια  στους παρακάτω  βρεφονηπιακούς σταθμούς ως εξής:
 • Στον Α’ Βρεφονηπιακό Σταθμό θα γίνονται δεκτά βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών (θα λειτουργήσει 1 τμήμα βρεφών) και παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
 • Στον Β’ Παιδικό Σταθμό θα γίνουν δεκτά παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
 • Στον Γ’ Βρεφονηπιακό Σταθμό γίνονται δεκτά βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών

(θα λειτουργήσει 1 τμήμα βρεφών) και παιδιά έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

 • Στον Δ’ Βρεφονηπιακό Σταθμό θα γίνουν δεκτά βρέφη από 6 μηνών έως 18 μηνών

(θα λειτουργήσει 1 τμήμα βρεφών) και παιδιά  έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

 • Στον Ε’ Βρεφονηπιακό Σταθμό γίνονται δεκτά βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών

θα λειτουργήσει 1 τμήμα βρεφών) και παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

 • Στον Ζ’ Βρεφονηπιακό Σταθμό γίνονται δεκτά βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών

(θα λειτουργήσουν  2 τμήματα βρεφών) και παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

 • Στον Η’ Παιδικό Σταθμό γίνονται δεκτά παιδιά από 2,5  ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

 

Σημείωση: όλα τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ηλεκτρονικάOι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι υπογεγραμμένες, ή ψηφιακά,  ή σε φυσική μορφή  και σκαναρισμένες

No posts selected!

Ροή Ειδήσεων