• Αναζήτηση

Κρατικές ενισχύσεις 24,2 εκατ. ευρώ για υπαίθριο καρπούζι, φθινοπωρική και καλοκαιρινή πατάτα, τομάτα και αγγούρι θερμοκηπίου

Κρατικές ενισχύσεις συνολικού ύψους 24,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν για μια σειρά αγροτικών προϊόντων, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, μετά από απόφαση που συνυπέγραψαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός και ο υπουργός αναπληρωτής Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Οι ενισχύσεις αφορούν το υπαίθριο καρπούζι, mini και obla, την καλοκαιρινή και φθινοπωρινή πατάτα, τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες σε τομάτες και αγγούρια, εξαιρουμένων αυτών στην Κρήτη, και τη βουβαλοτροφία.

  • Για τους δικαιούχους παραγωγούς υπαίθριου καρπουζιού, καρπουζιού mini και καρπουζιού obla και τους παραγωγούς καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα καλλιέργειας.
  • Για τους εκτροφείς βουβάλων να διέθεταν τουλάχιστον ένα θηλυκό βούβαλο άνω των έξι (6) μηνών την 30η Ιουνίου 2020.
Remaining Time-0:01
Fullscreen
Mute

Το ύψος των ενισχύσεων ανέρχεται:

  • Για το υπαίθριο καρπούζι, το καρπούζι mini και το καρπούζι obla στηνν επικράτεια 140 ευρώ ανά στρέμμα.
  • Για την καλοκαιρινή και φθινοπωρινή πατάτα στην επικράτεια 205 ευρώ ανά στρέμμα.
  • Για την τομάτα θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην επικράτεια, πλην της Περιφέρειας Κρήτης, σε 500 ευρώ ανά στρέμμα.
  • Για το αγγούρι θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην επικράτεια, πλην της Περιφέρειας Κρήτης, σε 210 ευρώ ανά στρέμμα.
  • Για την βουβαλοτροφία στην επικράτεια θα διατεθεί ποσό 620.070 ευρώ κατ΄ ανώτατο όριο ενώ το ύψος της ενίσχυσης ανά βούβαλο θα προκύψει από τον αριθμό των δηλωθέντων ζώων άνω των έξι (6) μηνών διαιρουμένου δια του ποσού που διατίθεται για την βουβαλοτροφία.

Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει κάθε ενιαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δε μπορεί να υπερβαίνει τις 225.000 ευρώ.

Ποιοι δικαιούνται

Σύμφωνα με τη απόφαση, δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ορίζονται παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

  1. Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος αιτήσεων 2020 όπως αυτή η αίτηση ελήφθη υπόψη για την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης 2020.
  2. Ειδικά για τους εκτροφείς βουβάλων δικαιούχοι είναι οι εκτροφείς ελληνικού βούβαλου που είναι εγγεγραμμένοι στο γενεαλογικό βιβλίο της ως άνω φυλής που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  3. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013.

 

 

Πηγή: ΑΜΠΕ

Ροή Ειδήσεων