• Αναζήτηση

Μόνο ο Τσιόδρας φορούσε μάσκα στην έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Εντύπωση προκαλούν οι εικόνες από την έκτακτη σύσκεψη για τον κορονοϊό στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου μόνο ο Σωτήρης Τσιόδρας εμφανίζεται να φοράει μάσκα…

Μόνο ο Σωτήρης Τσιόδρας φορούσε μάσκα, τηρώντας τους προτεινόμενους κανόνες, στην έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Εκεί, θυμίζουμε, πραγματοποιήθηκε ευρεία τηλεδιάσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την αυστηροποίηση των μέτρων κατά του κορονοϊού στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στη σύσκεψη μετείχαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος και ο καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας.

Όπως μπορείτε να δείτε, ουδείς φοράει μάσκα, συμπεριλαμβανομένου και του κ. Μητσοτάκη. Μόνο ο Σωτήρης Τσιόδρας…

Åõñåßá ôçëåäéÜóêåøç õðü ôïí ðñùèõðïõñãü ÊõñéÜêï ÌçôóïôÜêç óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ ãéá ôçí ðïñåßá õëïðïßçóçò ôïõ Åðé÷åéñçóéáêïý Ó÷åäßïõ åëÝã÷ùí óôéò ðýëåò åéóüäïõ ôçò ÷þñáò, ôçí áíÜãêç ðñïóÞëùóçò óôçí åöáñìïãÞ ôùí õãåéïíïìéêþí ðñùôïêüëëùí êáé áõóôçñïðïßçóçò ôùí ìÝôñùí óôï óõíïñéáêü öõëÜêéï ôïõ Ðñïìá÷þíá, ôçí ÐáñáóêåõÞ 10 Éïõëßïõ 2020. Óôçí óýóêåøç óõììåôåß÷áí ï õðïõñãüò Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç Ìé÷Üëçò ×ñõóï÷ïÀäçò, ï õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò Íßêïò Ðáíáãéùôüðïõëïò, ï õðïõñãüò Õãåßáò Âáóßëçò Êéêßëéáò, ï õðïõñãüò Íáõôéëßáò êáé ÍçóéùôéêÞò ÐïëéôéêÞò ÃéÜííçò ÐëáêéùôÜêçò, ï õðïõñãüò Åðéêñáôåßáò Ãéþñãïò Ãåñáðåôñßôçò, ï õöõðïõñãüò Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç Íßêïò ×áñäáëéÜò, ï õöõðïõñãüò Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç ËåõôÝñçò Ïéêïíüìïõ, ï õöõðïõñãüò Õãåßáò Âáóßëçò ÊïíôïæáìÜíçò, ï õöõðïõñãüò óôïí Ðñùèõðïõñãü ÓôÝëéïò ÐÝôóáò, ï õöõðïõñãüò óôïí Ðñùèõðïõñãü Áêçò ÓêÝñôóïò, ï ðñüåäñïò ôïõ ÅÏÄÕ Ðáíáãéþôçò ÁñêïõìáíÝáò, ï Áñ÷çãüò ÃÅÅÈÁ Êùíóôáíôßíïò Öëþñïò, ï Añ÷çãüò ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò Ìé÷áÞë ÊáñáìáëÜêçò, ï Áñ÷çãüò Ëéìåíéêïý Óþìáôïò – ÅëëçíéêÞò ÁêôïöõëáêÞò Èåüäùñïò ÊëéÜñçò, ï ÊáèçãçôÞò Ðáèïëïãßáò-Ëïéìùîéïëïãßáò ÓùôÞñçò Ôóéüäñáò, ï Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ÅðéóôÞìçò ôùí ÄåäïìÝíùí Êßìùí Äñáêüðïõëïò, ç Áíáðëçñþôñéá ÊõâåñíçôéêÞ Åêðñüóùðïò Áñéóôïôåëßá Ðåëþíç, ï ÄéåõèõíôÞò ôïõ Ãñáöåßïõ Ôýðïõ ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÄçìÞôñçò Ôóéüäñáò, ï ÄéåõèõíôÞò ôïõ Ãñáöåßïõ ôïõ Õðïõñãïý ØçöéáêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò Êùíóôáíôßíïò ×áìðßäçò ê.á.
(EUROKINISSI/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÐÁÐÁÌÇÔÓÏÓ)

Ροή Ειδήσεων