• Αναζήτηση

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις μέχρι 25.000 ευρώ -Σε ποιους απευθύνεται

Αν και ο πρωθυπουργός στην θέση του αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε ότι το νομοσχέδιο για τις μικρό χρηματοδότησης θα κατατεθεί στην Βουλή τις επόμενες μέρες εντούτοις φαίνεται πως το υπουργείο οικονομικών έτρεξε γρήγορα τις όλες διαδικασίες και έτσι το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή σήμερα το πρωί.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου καλύπτεται το χρηματοδοτικό κενό που υπήρχε στην επιχειρηματική δραστηριότητα και αφορά κυρίως εκείνους που βρίσκονται στο ξεκίνημα μιας επιχείρησης και είναι αποκλεισμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό.

Με βάση τις διατάξεις προβλέπεται η σύσταση ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων τα οποία θα μπορούν να χορηγούν πιστώσεις έως 25.000 ευρω χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις ενώ η τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως η αρχή εποπτείας και αδειοδότησης αυτών των ιδρυμάτων
Πιο αναλυτικά τα σημεία του νομοσχεδίου

Στο άρθρο 15 καθορίζονται οι δικαιούχοι των μικροχρηματοδοτήσεων. Οι δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές οντότητες, τα φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών οντοτήτων, καθώς και φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ, οι δικαιούχοι της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 14, είναι φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής καθώς και φυσικά πρόσωπα για κάλυψη δαπανών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εκπαίδευση (ή μετεκπαίδευση τους ή σχέση μαθητείας). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να προσδιορίζονται νέες κατηγορίες δικαιούχων . Ο προσδιορισμός των δικαιούχων της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.

Οι όροι χορήγησης μικροχρηματοδότησης
Η μικροχρηματοδότηση δεν παρέχεται με εμπράγματη ασφάλεια, όμως, το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων μπορεί έπειτα από τον έλεγχο των στοιχείων, να απαιτεί την ύπαρξη εγγυητή.
Επιπλέον, απαγορεύεται ρητώς η χορήγηση μικροχρηματοδότησης άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, για κάθε δικαιούχο.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι ο ίδιος δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει μικροχρηματοδοτήσεις από ένα ή περισσότερα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό των μικροχρηματοδοτήσεων δεν υπερβαίνει το όριο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.

Επιπρόσθετα, καθορίζεται η διάρκεια αποπληρωμής της χορηγηθείσας μικροχρηματοδότησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.

Για τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων εισάγεται η υποχρέωση ελέγχου, πριν τη χορήγηση κάθε μορφής μικροχρηματοδότησης, της τήρησης του σκοπού αυτής, καθώς και των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου, μέσω απαίτησης σχετικών αποδεικτικών εγγράφων από το δικαιούχο. Ειδικά για την τήρηση του ορίου μικροχρηματοδοτήσεων ο δικαιούχος υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία παράλληλα συναινεί στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών του ν. 4537/2018 που αφορούν αποκλειστικά τη χορήγηση σε αυτόν μικροχρηματοδότησης, εφόσον κριθεί αναγκαίο για την επιβεβαίωση της τήρησης του ορίου των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.

Οι όροι δανειοδότησης

Ειδικότερα οι όροι είναι οι ακόλουθοι:

Α) το επιτόκιο της μικροχρηματοδότησης, επισημαίνοντας αν πρόκειται για σταθερό ή κυμαινόμενο ή συνδυασμό και των δύο, καθώς και πληροφορίες για τυχόν επιβαρύνσεις που περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή.

Β) Το συνολικό κόστος της μικροχρηματοδότησης,

Γ) Η διάρκεια αποπληρωμής της μικροχρηματοδότησης περιλαμβανομένου συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και του κόστους της αν υφίσταται

Δ) Ο αριθμός και το ποσό των δόσεων

Ε) Το περιεχόμενο των συμβουλευτικών υπηρεσιών του άρθρου16, και το κόστος αυτών,

ΣΤ) Η διαδικασία είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών

Ζ) Το δικαίωμα καταγγελίας και η) η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Επιπλέον προβλέπεται δικαίωμα υπαναχώρησης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την υπογραφή της σύμβασης και καθορίζονται οι ενέργειες που ακολουθούνται. Σε περίπτωση μη εξυπηρετούμενης οφειλής, το ίδρυμα μικροχρηματοδότησης εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 όπως ισχύει.

Ως προς την σύσταση των ιδρυμάτων μικρό χρηματοδοτήσεων τα άρθρα του νομοσχεδίου ορίζουν τα ακόλουθα:

Με τη ρύθμιση του άρθρου 4 ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια αρχή εποπτείας και αδειοδότησης των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων. Επίσης, καθορίζεται το πλαίσιο ελέγχων.
Στο άρθρο 5 ρυθμίζεται η υποχρέωση αδειοδότησης των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος πριν την έναρξη της δραστηριότητας τους, καθώς και η εταιρική μορφή λειτουργίας τους, της αίτησης αδειοδότησης, καθώς και τη δημοσιοποίηση αυτής
Στο άρθρο 7 καθορίζεται το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται από τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων κατά τη στιγμή της αδειοδότησης, το οποίο ανέρχεται στις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ. Η κατάθεση του συνολικού ποσού του αρχικού κεφαλαίου γίνεται με μετρητά, σε λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος
Στο άρθρο 8 περιγράφονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο της αίτησης για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων.
Με τη διάταξη του άρθρου 10 προβλέπεται η τήρηση μητρώου στην Τράπεζα της Ελλάδος στο οποίο καταχωρούνται όλα τα αδειοδοτημένα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων.

Το μητρώο είναι διαθέσιμο στο κοινό, προσβάσιμο ηλεκτρονικά και ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση στην Ελλάδα.
Στο μητρώο, σύμφωνα και με τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, καταχωρούνται και οι εταιρείες που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου παρέχουν μικροχρηματοδοτήσεις, λόγω της πιστοποίησής τους από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι συμμορφώνονται με τον Κώδικα καλής πρακτικής για τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων.

Το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε

Πως θα γίνονται οι συναλλαγές
Η διάταξη του άρθρου 18 θέτει την προϋπόθεση, οι συναλλαγές εξυπηρέτησης των χορηγούμενων μικροχρηματοδοτήσεων να διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο μέσω λογαριασμών πληρωμών ή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Στο άρθρο 19 προσδιορίζονται απαλλαγές από τέλη και εισφορές. Οι συμβάσεις μικροχρηματοδοτήσεων που καταρτίζουν τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου, καθώς και από την εισφορά του ν. 128/1975.

Επί του άρθρου 20
Το άρθρο 20 θέτει το γενικό πλαίσιο και τους όρους της διαφήμισης και της εμπορικής προώθησης των μικροχρηματοδοτήσεων, οι οποίες δεν πρέπει αν είναι αθέμιτες, ασαφείς ή παραπλανητικές. Κάθε διαφήμιση μικροχρηματοδοτήσεων αναφέρει συγκεκριμένες τυποποιημένες πληροφορίες κατά τρόπο σαφή, συνοπτικό και ευδιάκριτο. Οι πληροφορίες αυτές εξειδικεύονται με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα το οποίο ακολουθείται σε όλα τα στάδια της προώθησης της μικροχρηματοδότησης. Τα κριτήρια για τον καθορισμό αντιπροσωπευτικού παραδείγματος, καθορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ροή Ειδήσεων