• Αναζήτηση

Τριφυλία: Υπέγραψε την απόφαση για τον ορισμό των αντιδημάρχων ο Γ. Λεβεντάκης – Ποιοι είναι έμμισθοι και ποιοι άμισθοι

Απόφαση για τον ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Τριφυλίας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων υπέγραψε ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης, με την απόφαση να αναρτάται στη διαύγεια το μεσημέρι της Τρίτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση ορίζονται αντιδήμαρχοι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι:

1.- Βλάχο Αντώνιο του Θεμιστοκλή, ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας και Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης).
2.- Στριμπάκο Δημήτριο του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχο Διοικητικού και ΚΕΠ.
3.- Μπακούρο Σωτήριο του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και ρωπαϊκών Προγραμμάτων.
4.- Κουνάβη Πολυχρόνη του Άγγελου, ως Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Καθαριότητας και Πρασίνου.
5.- Φρούσος Νικόλαος του Αποστόλου, ως Αντιδήμαρχο Παιδείας, Προσχολικής φροντίδας και αγωγής, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Ισότητας των φύλων και Δημόσιας υγείας.
6.- Παναγοπούλου Μαρία του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού.
7.-Ανδρινοπούλου Δήμητρα του Σωτηρίου, ως Αντιδήμαρχο Πολιτισμού.
8.- Αθανασόπουλο Βασίλειο του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

Ορίζει Εντεταλμένο σύμβουλο στη Δ.Ε. Γαργαλιάνων, το Δημοτικό Σύμβουλο Πρεβεζάνο Γεώργιο του Δημητρίου,

και μεταβιβάζει σε αυτούς τα εξής καθήκοντα και αρμοδιότητες, των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, σύμφωνα με τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (O.E.Y.) του Δήμου:

1.- Στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας και Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης) κ. Βλάχο Αντώνιο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία (έμμισθος), μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
– την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας και Υπηρεσίας Δόμησης.
– τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό και παρακολούθηση όλων των τεχνικών έργων του Δήμου, σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα.
– την παρακολούθηση της σωστής συντήρησης των πάσης φύσεως υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου.
– το συντονισμό, σχεδιασμό και την προώθηση υλοποίησης έργων αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
– τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας.
– την ευθύνη για το σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και παρεμβάσεων συντήρησης, καθαρισμού και αναβάθμισης της οδοποιίας του Δήμου.
– τον σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας στην περιφέρεια του Δήμου.
– της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.
– την ευθύνη των θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.
(β) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων που αφορούν ζητήματα πολεοδομικού-χωροταξικού σχεδιασμού και χρήσεων γης.
(γ) την υπογραφή όλων των εγγράφων, βεβαιώσεων, εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα διοίκησης κ.α. – πλην δημοσίων συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και των άνω υπηρεσιών, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τριφυλίας.
2.- Στον Αντιδήμαρχο Διοικητικού και ΚΕΠ κ. Στριμπάκο Δημήτριο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία (έμμισθος), μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
– την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο όλων τωνλειτουργιών και αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης ΚΕΠ.
– της Οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου
– την ευθύνη των θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή εγγράφων, αδειών, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα διοίκησης, την έκδοση αποφάσεων και λοιπών πράξεων και εγγράφων – πλην δημοσίων συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και των άνω υπηρεσιών, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τριφυλίας.
3.- Στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτωνκ. Μπακούρο Σωτήριο, στον οποίο δεν* παρέχεται αντιμισθία (άμισθος), μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
– την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
– την ευθύνη των θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή εγγράφων, αδειών, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, επιβολή προστίμων, εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα διοίκησης, την έκδοση αποφάσεων και λοιπών πράξεων και εγγράφων – πλην δημοσίων συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και των άνω υπηρεσιών, οι οποίες
περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τριφυλίας.
4.- Στον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Καθαριότητας και Πρασίνου κ. Κουνάβη Πολυχρόνη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία (έμμισθος), μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
(α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων ης Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
-την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
– την επίβλεψη μελετών, προμηθειών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και Πρασίνου
– την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
-την ευθύνη σχεδιασμού και εποπτείας συντήρησης πρασίνου
-την ευθύνη συντήρησης, καθαριότητας και λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων
– των θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της
αρμοδιότητάς του.
(γ) την υπογραφή όλων των εγγράφων, βεβαιώσεων, εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα διοίκησης κ.α. – πλην δημοσίων συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και των άνω υπηρεσιών, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τριφυλίας.
5.- Στον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Προσχολικής φροντίδας και αγωγής, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Ισότητας των φύλων και Δημόσιας υγείας κ. Φρούσο Νικόλαο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία (έμμισθος), μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
– την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς τμήματος Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας και του Αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (πλην των αρμοδιοτήτων Πολιτισμού και Αθλητισμού), όπως αυτές περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου, ήτοι συνοπτικά:
– την ευθύνη, οργάνωση και λειτουργία του γραφείου προσχολικής αγωγής και των Παιδικών Σταθμών του Δήμου.
– την ευθύνη, οργάνωση και λειτουργία του ΚΑΠΗ του Δήμου.
– τον σχεδιασμό, συντονισμό, παρακολούθηση και εφαρμογή των κοινωνικών προγραμμάτων και πολιτικών, την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης και πολιτικών ισότητας των φύλων.
– εισηγείται, μεριμνά και προωθεί την εφαρμογή νέων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών κοινωνικής μέριμνας, την συνεργασία με αρμόδιους φορείς και δομές κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, προγραμμάτων στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
– τον συντονισμό, οργάνωση και παρακολούθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, την ανάπτυξη του εθελοντισμού και την δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής  αλληλεγγύης.
– την ευθύνη, οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
– την μέριμνα και ευθύνη για συντήρηση, βελτίωση, καθαριότητα, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, φύλαξη των μονάδων και υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου και γενικά για όλες τις αρμοδιότητες παιδείας και δια βίου μάθησης.
– την ευθύνη σχεδιασμού, προγραμματισμού και εφαρμογής μέτρων και πολιτικών για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας.
– την ευθύνη των θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή εγγράφων, αδειών, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, επιβολή προστίμων, εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα διοίκησης, την έκδοση αποφάσεων και λοιπών πράξεων και εγγράφων – πλην δημοσίων συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και των άνω υπηρεσιών, οι οποίες
περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τριφυλίας.
6.- Στην Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού, κα Παναγοπούλου Μαρία, στην οποία παρέχεται αντιμισθία (έμμισθη), μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
– την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων του Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
– την ευθύνη των θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή εγγράφων, αδειών, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, επιβολή προστίμων, εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα διοίκησης, την έκδοση αποφάσεων και λοιπών πράξεων και εγγράφων – πλην δημοσίων συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και των άνω υπηρεσιών, οι οποίες
περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τριφυλίας.
7.- Στην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κα Ανδρινοπούλου Δήμητρα, στην οποία παρέχεται αντιμισθία (έμμισθη), μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
– την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που αναφέρονται στον τομέα του Πολιτισμού, ήτοι συνοπτικά:
-την ευθύνη και την μέριμνα για την λειτουργία των πολιτιστικών χώρων, αιθουσών, κέντρων κλπ. του Δήμου.
-τον σχεδιασμό, οργάνωση και διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων, προγραμμάτων, παραστάσεων, δράσεων, εκθέσεων κλπ..
– την συνεργασία με τοπικούς και άλλους πολιτιστικούς φορείς, την προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών, την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού, την παροχή πολιτιστικής εκπαίδευσης, την προστασία και αξιοποίηση πολιτιστικών χώρων, μνημείων κλπ. και την προώθηση των πολιτιστικών συνεργασιών.

– την ευθύνη και την μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών φιλαρμονικών.
– την ευθύνη των θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή εγγράφων, αδειών, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, επιβολή προστίμων, εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα διοίκησης, την έκδοση αποφάσεων και λοιπών πράξεων και εγγράφων – πλην δημοσίων συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και των άνω υπηρεσιών, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τριφυλίας.
8.- Στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς κ. Αθανασόπουλο Βασίλειο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία (έμμισθος), μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
– την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που αναφέρονται στον τομέα του Αθλητισμού και της Νέας Γενιάς, ήτοι συνοπτικά:
-την ευθύνη, εποπτεία, διαχείριση και μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία όλων των αθλητικών χώρων (γηπέδων, σταδίων, γυμναστηρίων, αιθουσών, κολυμβητηρίου κλπ.) του Δήμου.
-την ευθύνη, σχεδιασμό, οργάνωση και διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων, προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, σχολικών αγώνων κλπ..
– την συνεργασία με τοπικούς και άλλους αθλητικούς φορείς, συλλόγους, ΓΓΑ κ.α. για την συμμετοχή σε προγράμματα, διενέργεια αγώνων, επιδείξεων και ημερίδων, την προώθηση των αθλητικών συνεργασιών,
– την ευθύνη και την μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων που απευθύνονται στους νέους, εφαρμογή προγραμμάτων σχολικού και προσχολικού αθλητισμού, διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων (γ) την υπογραφή όλων των εγγράφων, βεβαιώσεων, εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα διοίκησης κ.α. – πλην δημοσίων συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και των άνω υπηρεσιών, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τριφυλίας.

Στον Eντεταλμένο Σύμβουλο στη Δ.Ε. Γαργαλιάνων, κ. Πρεβεζάνο Γεώργιο, χωρίς αποδοχές, μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες αντιδημάρχου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 68 του ν. 4555/2018 που αφορούν τη δημοτική ενότητα και ιδίως:
i. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
ii. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
iii. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
iv. Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
v. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος.

Σε ότι αφορά την αναπλήρωση των Αντιδημάρχων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους, ισχύουν τα εξής:

1.- Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου Βλάχου Αντώνιου, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Φρούσος Νικόλαος.
2.- Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου Φρούσου Νικόλαου, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αθανασόπουλος Βασίλειος.
3.- Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου Αθανασόπουλου Βασίλειου, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Φρούσος Νικόλαος.
4.- Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου Μπακούρου Σωτήριου, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Βλάχος Αντώνιος.
5.- Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου Παναγοπούλου Μαρίας, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του, θα ασκεί η Αντιδήμαρχος Ανδρινοπούλου Δήμητρα.
6.- Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου Ανδρινοπούλου Δήμητρας, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του, θα ασκεί η Αντιδήμαρχος Παναγοπούλου Μαρία.
7.- Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου Στριμπάκου Δημήτριου, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπακούρος Σωτήριος.
8.- Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου Κουνάβη Πολυχρόνη, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Βλάχος Αντώνιος.

Η θητεία των  οριζόμενων αντιδημάρχων ορίζεται από 09-01-2024 έως 09-01-2025.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και των ανωτέρω οριζομένων αναπληρωτών τις αντιτιθέμενες αρμοδιότητες θα τις ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος ή ο νόμιμος, αναπληρωτής του.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Βλάχος Αντώνιος και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Μπακούρο Σωτήριο.

Η ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου είναι δυνατή με απόφαση του Δημάρχου οποτεδήποτε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.4 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Ν.5056/2023 και ισχύει.  Οι τελέσεις των πολιτικών γάμων ανατίθενται σε όλους τους Αντιδημάρχους. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο Δήμαρχος. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.

Να σημειωθέι  ότι στο Δήμο Τριφυλίας μπορεί να ορισθούν οκτώ (8) Αντιδήμαρχοι στους οποίους θα παρέχεται αντιμισθία (έμμισθοι) και τρεις (3) Αντιδήμαρχοι στους οποίους δεν θα παρέχεται αντιμισθία (άμισθοι).

*Με νεότερη απόφαση έγινε διόρθωση.

Ροή Ειδήσεων