• Αναζήτηση

Ερώτηση Λαμπρόπουλου προς τον Υπουργό Εργασίας για τις συντάξεις

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ :

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Με την υπ.αριθμ. 317/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι η διάταξη του αρθρ. 56 παρ . 1 περ β’ του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Υπαλλήλων ( Π.Δ. 169/07 ) , όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της , από 01/01/2011 με τον ν. 3865/2010 , με την οποία θεσπίζεται για τις υπαλλήλους με ανήλικο τέκνο , οι οποίες συμπληρώνουν 25 έτη συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι 31/12/10, μικρότερο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ( το 50ο της ηλικίας τους ) έναντι των ανδρών υπαλλήλων, «συνιστά δυσμενή διάκριση σε βάρος των τελευταίων με μόνο κριτήριο το φύλο τους , η οποία δεν δικαιολογείται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος ή από λόγους που ανάγονται στην ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας των γυναικών σε θέματα μητρότητας , γάμου ή οικογένειας ή σε καθαρά βιολογικές διαφορές που επιβάλλουν τη λήψη ιδιαίτερων μέτρων υπέρ αυτών».

Περαιτέρω το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο έκρινε ότι η διάκριση αυτή, χωρίς να συντρέχουν αποχρώντες λόγοι που να την δικαιολογούν , αντίκειται στην αρχή της ισότητας που κατοχυρώνεται στο αρθ. 4 του Συντάγματος , ιδιαίτερη έκφανση της οποίας συνιστά κατά την παράγραφο 2 του οικείου άρθρου η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των δύο φύλων , καθώς και στο αρθρ. 141 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει κάθε διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην αμοιβή τους , στην έννοια της οποίας εμπίπτει και η καταβαλλόμενη στους υπαλλήλους του δημοσίου συντάξεις και ως εκ τούτου προς αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων , πρέπει να τύχουν εφαρμογής και στους άνδρες υπαλλήλους με ανήλικο τέκνο , οι οποίοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010, σύμφωνα με τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης ως ισχύουν για τις γυναίκες .

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ :

· Θα υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη για καθολική εφαρμογή της υπ.αριθμ. 317/20 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε όλους τους εργαζομένους του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ;

Ο ερωτών βουλευτής

Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος

Ροή Ειδήσεων