• Αναζήτηση

“Στις απαλλοτριώσεις οφείλεται η καθυστέρηση για τα δίκτυα του Φιλιατρινού φράγματος”

Αυτό απαντά το Υπουργείο Υποδομών σε ερώτηση σε σχετική ερώτηση στη Βουλή του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων και Αγροτικών Υποδομών του υπουργείου σε ενημερωτικό της σημείωμα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, αναφέρει ότι, “οι καθυστερήσεις δημοπράτησης του έργου οφείλονται στη χρονοβόρες διαδικασίες της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης βάσει των νόμιμων διατάξεων, στην εμπλοκή πολλών φορέων και στην μεγάλη έκταση της απαλλοτριούμενης έκτασης. Τα προβλήματα έχουν ξεπεραστεί και εκτιμάται ότι σε δύο μήνες μετά από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης θα ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης του έργου, δηλαδή η δημοπράτησή του, βάσει του άρθρου 49 του ν. 4412/2016”.

Αναλυτικά η απάντηση:

Με την αριθ.ττρωτ. 4697/02.07.2019 Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ: 7ΧΖΣ4653ΠΓ-Ν7Κ) εντάχθηκε η Πράξη: «Αρδευτικά δίκτυα αξιοποίησης φράγματος λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011251040 και συνολικό προϋπολογισμό 1.732.000,00 ευρώ. Με την αριθ.πρωτ. 85698/27.08.2019 Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ:9Γ5Μ465ΧΙ8-ΤΧΚ) εντάχθηκε το έργο στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 082/1 με κωδικό έργου 2019ΣΕ08210030.

Το άρθρο 49 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ A 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» αναφέρει: «Για τα έργα που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στο άρθρο 7Α του ν. 2882/2001, προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου αποτελεί η κήρυξη των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001, καθώς και η ύπαρξη έκθεσης εκτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ιδίου νόμου».

Α.ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση που απαιτείται για την κατασκευή του έργου υπάχθηκε στη διαδικασία του άρθρου 7Α του ν. 2882/2011 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ΦΕΚ Α1 17/6.2.2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την Πράξη 12 της 29.04.2020 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 215 001.05.2020), προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες συντέλεσης αυτής.

Για τις ανάγκες κατασκευής του έργου πρέπει να απαλλοτριωθεί έκταση συνολικού εμβαδού 391.776,43 τ.μ.. Για το λόγο αυτό έπρεπε να συνταχθούν κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του άρθρου του ν. 2882/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Με την από 25.02.2021 Σύμβαση (21SYMV008243079) επικαιροποιήθηκε η από 2015 κτηματογράφηση έκτασης συνολικού εμβαδού 321.000,57 τ.μ. Στις 17.09.2021 εκδόθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Ο κτηματολογικός πίνακας και τα κτηματολογικά διαγράμματα εγκρίθηκαν με την αριθ.πρωτ. 2973/265272/28.09.2021 Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ. (269Ζ4653ΠΓ-4ΧΕ).

  • Με την αρ. 79/Α/Β.3.1/09.11.2021 Σύμβαση (21SYMV9499649) κτηματογραφήθηκε εκ νέου έκταση συνολικού εμβαδού 70.775,86 τ.μ. Στις 02.02.2022 εκδόθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Ο κτηματολογικός πίνακας και τα κτηματολογικά διαγράμματα εγκρίθηκαν με την αριθ.πρωτ. 519/54094/28.02.2022 Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ. (Ψ72Π4653ΠΓ-ΛΜΙ).

Στη συνέχεια ξεκίνησε η διαδικασία που απαιτείται σύμφωνα με τις παρ. 3,4,5 του άρθρου 3 «Προϋποθέσεις κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης» του ν. 2882/2001 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

  • Με το αριθ.πρωτ. 1571/139247 έγγραφο ζητήθηκε η δημοσίευση της από 24.05.2022 Ανακοίνωσης στην ημερήσια εφημερίδα της περιοχής «ΘΑΡΡΟΣ». Η Ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο φύλλο της εφημερίδας με αριθ.36.722 στις 25.05.2022.

  • Με το αριθ.πρωτ. 1572/139251/ 24.05.2022 έγγραφο ζητήθηκε η τοιχοκόλληση της από 24.05.2022 Ανακοίνωσης στο Δήμο Τριφυλίας. Με το αριθ.πρωτ. 6807/20.06.2022 έγγραφο, ο Δήμο Τριφυλίας μας έστειλε το από 20.06.2022 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης.

  • Με το αριθ.πρωτ. 1844/162982 έγγραφο ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας. Με το αριθ.πρωτ. 209702/22.06.2022 έγγραφο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη.

  • Με το αριθ.πρωτ. 1843/16297714.06.2022 έγγραφο ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου Κυπαρισσίας και η προβολή ή μη δασικών δικαιωμάτων. Το Δασαρχείο απάντησε με το αριθ.πρωτ. 392871/27.07.2023 έγγραφό το. Η καθυστέρηση προέκυψε από το Δασαρχείο Κυπαρισσίας, λόγω της μεγάλης έκτασης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Ύστερα από συνεχόμενη τηλεφωνική επικοινωνία και συνδρομή των μελετητών που υλοποίησαν τη κτηματογράφηση με σύνταξη βοηθητικών αρχείων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων ξεπεράστηκε το πρόβλημα και μπορεί να προχωρήσει η έκδοση Απόφασης κήρυξης και δημοσίευσης αυτής σε ΦΕΚ.

Β. Έκθεση εκτίμησης

Η παρ.7 του άρθρου 15 του ν. 2882/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναφέρει:«7. Ειδικά σε περιπτώσεις απαλλοτριώσεων για έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέραν της εκτίμησης της Επιτροπής της παραγράφου 1, ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή ο υπόχρεος προς αποζημίωση ζητάει τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης των απαλλοτριούμενων της παραγράφου 6 από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο Εκτιμητή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6.» α)Με το αριθ.πρωτ. 1579/139718/24.05.2022 έγγραφο ζητήθηκε από την Κτηματική Υπηρεσία Μεσσηνίας η εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων. Με το αριθ.πρωτ. 50791 ΑΠΑ 2023/13.01.2023 έγγραφο, η Κτηματική Υπηρεσία Μεσσηνίας υπέβαλε την από 06.12.2022 έκθεση προεκτίμησης.

β) Με την αριθ.πρωτ. 477/36983/03.02.2023 σύμβαση (23SYMV012089450) έχει ανατεθεί σε ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή η σύνταξη έκθεσης εκτίμησης των απαλλοτριούμενων ακινήτων. Η έναρξη της σύμβασης (άρθρο 2 σύμβασης) με την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων, έγινε με το αριθ.πρωτ. 2482/241662/31.07.2023 έγγραφο, αφού παρελήφθη η προαναφερόμενη απάντηση από το Δασαρχείο που απαιτείται για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης. Η εν λόγω έκθεση είναι σχεδόν έτοιμη.

Συμπερασματικά, οι καθυστερήσεις δημοπράτησης του έργου οφείλονται στη χρονοβόρες διαδικασίες της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης βάσει των νόμιμων διατάξεων, στην εμπλοκή πολλών φορέων και στην μεγάλη έκταση της απαλλοτριούμενης έκτασης. Τα προβλήματα έχουν ξεπεραστεί και εκτιμάται ότι σε δύο μήνες μετά από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης θα ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης του έργου, δηλαδή η δημοπράτησή του, βάσει του άρθρου 49 του ν. 4412/2016.

Ροή Ειδήσεων